AMBI

Aantekeningen AMBI HSB1 ] [ Aantekeningen AMBI HP1 ] [ Home ]

A
M
B
I
utomatisering en
echanisering van de
estuurlijke
nformatievoorziening

AMBI is een erkende, praktijkgerichte en actuele automatiseringopleiding op het gebied van bestuurlijke informatievoorziening op HBO-niveau. Opgeleid wordt voor een reeks van examens waarvoor de eisen zijn ontwikkeld door Stichting EXIN - een onafhankelijk exameninstituut. AMBI gediplomeerden zijn ICT-professionals die breed inzetbaar zijn. Ze zijn gekwalificeerd voor diverse ICT-functies op HBO-niveau op het terrein van de door hen gekozen studierichting waaronder de richting 'Analyseren en ontwerpen van informatiesystemen'.

Fase 0: Propedeuse / Basisdiploma AMBI

Module Omschrijving Punten
HG.1 Organiseren met IT 14
  Deze module biedt u een complete kennismaking met de moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT). Een fenomeen dat steeds belangrijker wordt in organisaties en bedrijven. HG.1 laat u zien welke rol ICT binnen de bedrijfsvoering kan spelen. Daarbij is er aandacht voor de relatie tussen ICT en de belangrijkste organisatorische en bedrijfskundige principes. Ook maakt u kennis met twee belangrijke thema's uit de ICT: systeemontwikkeling en ICT-beheer. U krijgt inzicht in onderwerpen als informatieplanning, het proces van systeemontwikkeling en kwaliteits- en gebruikerseisen. Een introductie op ICT-beheer vormt de afsluiting van deze module. U leert de belangrijkste vormen van ICT-beheer kennen en krijgt een introductie op ITIL.
HG.2 Benutten van technische infrastructuren 14
  Deze module laat u kennismaken met de belangrijkste aspecten van de ICT-infrastructuur. Hardware, software en netwerken staan centraal in deze module. U krijgt een introductie op de functie van de belangrijkste hardware-componenten. De module staat vervolgens stil bij het onderwerp software: programmeertalen, systeemontwikkel-tools, prototyping, workflowmanagement en groupware komen uitgebreid aan bod. Daarbij maakt u kennis met de vraagtaal SQL en relationele modellen. Ook is er aandacht voor datacommunicatie & netwerken, een onmisbaar element van een moderne ICT-infrastructuur. U leert de belangrijkste basisbegrippen kennen en maakt kennis met client/server-architecturen, transmissiemedia, de meest voorkomende netwerken, internet en beveiliging.
HG.3 Werken in automatiseringsprojecten 14
  In deze module maakt u kennis met de praktijk van systeemontwikkeling en ICT-projecten. Praktische zaken als communicatie en projectmanagement komen uitgebreid aan bod. Daarnaast is er veel aandacht voor het ontwerp van informatiesystemen. U maakt in HG.3 kennis met de architectuur van deze systemen en de modellen en schematechnieken die de basis vormen voor systeemontwikkeling. U leert stap voor stap deze technieken toe te passen. Ook ziet u hoe u ontwikkelde modellen en schema's kunt beoordelen en aanpassen. Dit maakt HG.3 een praktische module die u voorbereidt op de praktijk van systeemontwikkeling en automatiseringsprojecten.

Fase 1: AMBI HSB: Analyseren en ontwerpen van informatiesystemen

Module Omschrijving Punten
HSB.1 Informatie-analyse en modellering 18
Deze module bereidt u voor op het gebruik van moderne omgevingen voor systeemontwikkeling. U leert op systematische wijze bedrijfsprocessen te analyseren en de informatiebehoefte vast te stellen en te analyseren. HSB.1 reikt u een aantal belangrijke en veel gebruikte methodes aan voor een gedegen:
  • Beschrijving van bedrijfsactiviteiten met een bedrijfsactiviteitenmodel
  • Vertaling naar een informatiemodel
  • Ontwikkeling van een systeemmodel
  • Implementatie in SQL.

HSB.1 biedt u hiermee een complete ontwikkelaanpak die in de praktijk veel wordt toegepast. Deze aanpak sluit bovendien naadloos aan op het gebruik van applicatie-generatoren. De implementatie in SQL maakt deze module praktisch en direct toepasbaar.

HSB.2 Informatiesysteemontwikkeling 18
Deze module laat u zien hoe de daadwerkelijke systeemontwikkeling kan plaatsvinden. HSB.2 besteedt veel aandacht aan de procesgerichte systeemontwikkeling en metrieken. De module combineert praktische praktische vaardigheden met het benodigde theoretisch inzicht. U leert onder meer modellen te maken van informatiesystemen. Doelbewust is gekozen voor ťťn concrete methode: Yourdon's Structured Analysis/Structured Design. Verder krijgt u inzicht in de benaderingswijzen van systeemontwikkeling, ontwikkelstrategieŽn, projectbeheersing, gebruikersparticipatie, geautomatiseerde tools voor systeemontwikkeling en pakketselectie. Kortom, een complete en praktische aanpak van het vakgebied informatiesysteemontwikkeling.
HSB.3 Organisatie en informatiemanagement 18
Deze module laat u zien hoe u de gewenste informatievoorziening voor een organisatie in beeld kunt brengen. Hiertoe omvat HSB.3 het brede scala van de planning, organisatie en beheer van mensen & middelen. Informatievoorziening is hierbij een belangrijk middel en neemt daarom een centrale plaats in. De module benadert de informatievoorziening vanuit een organisatieoogpunt. Uitgangspunt is een effectief en efficiŽnt gebruik van informatiebronnen. U leert hoe u hiertoe de informatievoorziening aan laat sluiten bij de strategie en cultuur van een onderneming. Ook laat de module zien wat de strategische waarde is van informatietechnologie. U leert hoe u informatietechnologie succesvol kunt inzetten als bron voor product- en procesinnovatie. In HSB.3 is ook aandacht voor informatiearchitectuur en informatiemanagement. U ziet wat de rol van architectuur voor een onderneming kan zijn. Ook leert u welke rol de IT-afdeling speelt in de totstandkoming van de gewenste informatievoorziening.

Fase 2: Afstuderen / Volledig AMBI-diploma

Module Omschrijving Punten
keuze keuzemodule (HP1) 18
Deze module biedt u een goede introductie op het object-georiŽnteerd programmeren. In HP.1 staan de principes van deze programmeertalen centraal. U maakt kennis met de belangrijkste kenmerken van deze programmeertalen. U leert hoe programma's kunnen worden opgebouwd. HP.1 vertaalt deze theoretische basis direct naar de praktijk. U leert met Java eenvoudige en praktische problemen op te lossen. Een goede opbouw van de programmatuur en de toepassing van de juiste principes is daarbij het uitgangspunt. Dit biedt een perfecte basis voor kwalitatief hoogwaardige software. HP.1 is daarmee veel meer dan een Java-cursus. U leert de belangrijkste principes van object-georiŽnteerd programmeren beheersen en heeft daarmee een goede basis voor een verdere specialisatie in dit vakgebied. U beschikt ook over de belangrijkste vaardigheden om met andere object-georiŽnteerde programmeertalen aan de slag te gaan.
HSB.A AMBI-afstudeeropdracht 12
HSB.A is de afstudeermodule van de gelijknamige studierichting. In deze module bestudeert u relevante literatuur over het analyseren en ontwerpen van informatiesystemen. Op basis van deze literatuur formuleert u een aantal stellingen, die u tijdens het examen in een mondelinge presentatie toelicht. In deze presentatie en het daaropvolgende gesprek laat u zien deze stellingen goed te kunnen onderbouwen.

Met deze module krijgt u inzicht in actuele literatuur op het gebied van informatieanalyse en systeemontwerp. Verschillende visies, theorieŽn en opvattingen kunt u met elkaar vergelijken en voor een gegeven situatie hieruit een beargumenteerde keuze maken. U leert de belangrijkste ideeŽn en theorieŽn te vertalen naar een praktijksituatie. U kunt de bestudeerde literatuur gebruiken om concrete problemen op te lossen. U krijgt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en trends in dit vakgebied en weet deze te vertalen naar de praktijk. U verwerft bovendien belangrijke communicatieve vaardigheden, een must voor elke professionele ICT'er.

Relevante links:

[ Home ]